Logo-Moduvan

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MODUVAN

Art. 1.  De opdrachtgever erkent dat hij de taal van deze algemene voorwaarden begrijpt. The customer acknowledges that he understands the language of these general conditions. Le client recognise qu’il comprend le langue de ces conditions générales.

Elke opdracht of bestelling aan ons is onderhevig aan deze algemene voorwaarden. Behoudens protest binnen de 8 dagen aanvaardt de klant dat 1) deze factuur verschuldigd is, 2) deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en 3) de algemene voorwaarden van de klant niet van toepassing zijn.

In de mate de voorwaarden van de klant een gelijkaardig beding zouden bevatten, dient de klant het initiatief te nemen om daaromtrent een schriftelijke overeenkomst met ons te bereiken. Zoniet, gaat de klant akkoord dat deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen beheersen.

Art. 2. Elke offerte is vrijblijvend en slechts een aanbod tot contracteren. De op de offerte vermelde prijs omvat enkel die werken die opgesomd worden in de offerte. Alle op de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Elke 3D-tekening is slechts een voorbeeldweergave, en niet-bindend.

Art. 3. Behoudens andersluidende afspraak is de betalingstermijn van elke factuur 8 dagen na factuurdatum.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 8 % per jaar.

De klant is naast deze verwijlintresten tevens een schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Deze schadevergoeding is van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar van zodra de factuur niet tegen de opgegeven vervaldatum betaald is.

De opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor betaling aan ons, ook wanneer wij -op verzoek van de opdrachtgever- aan een derde partij gefactureerd hebben.

Bij niet-betaling, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering der werken stop te zetten, en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerd gedeelte der werken of der nog niet uitgevoerde leveringen.

Wij kunnen ten allen tijde vragen om de uit te voeren diensten integraal te betalen vóór aanvang van uitvoering van de opdracht of vóór aanvang van productie of levering, onmiddellijk nadat de klant een bestelling heeft verricht. Evengoed kunnen wij ervoor opteren om te werken met tussentijdse voorschotfacturen.

Wij behouden ons het recht voor om de gepresteerde uren van onze werknemers integraal aan te rekenen aan het gebruikelijke uurtarief. Dit omvat eveneens de verplaatsingstijd en –kosten van de zetel van de firma naar de klant.

Art. 4. Elk protest tegen de factuur en elke klacht omtrent de uitgevoerde diensten of geleverde producten dient op straffe van verval, schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen.  Bij gebreke aan dergelijk protest aanvaardt de klant het resultaat, met inbegrip van alle zichtbare gebreken.

Verborgen gebreken moet de klant met een aangetekende brief melden binnen de 8 dagen nadat de ontdekking ervan mogelijk was en ieder geval binnen de zes maanden na de voltooiing van het werk of de levering van het product. Klachten, zelfs al zijn zij gegrond, verschaffen de klant niet het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor de overige bestelde goederen en werken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgschade, noch voor zware of opzettelijke fouten begaan door onze werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

Wij voeren de opdracht van de klant uit en zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele vergunningen van overheidswege, attesten en/of administratieve reglementen.

Art. 5.   In alle gevallen waarin een overeenkomst door de klant wordt verbroken, of ten laste van de klant wordt ontbonden is de klant van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot het betalen van een schadevergoeding van 25 % van het resterende bedrag, behoudens bewijs dat de schade hoger is.

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, wordt de ontbinding van de overeenkomst lastens de klant van rechtswege vastgesteld voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. Tevens behouden wij ons het recht voor om alle prestaties stop te zetten voor de klant en/of de vennootschappen waarin die klant (of de zaakvoerder van die klant) zeggenschap heeft. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of aanvraag van procedure gerechtelijke reorganisatie van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Compensatie ingeval van wederzijdse facturatie is niet toegestaan.

Art. 6.   Een eventuele meegedeelde uitvoerings- of leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Enige vertraging geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Wij hebben voldaan aan onze leververplichting indien de goederen aanwezig zijn op onze maatschappelijke zetel. De kosten van levering alsook het risico bij transport zijn voor rekening van de koper, tenzij anders besproken.

In de mate wij méérwerken uitvoeren, wordt van rechtswege vermoed dat wij daartoe opdracht hebben gekregen. De klant kan dit vermoeden slechts ontkrachten door ons er binnen de 48 na uitvoering via gemotiveerde en aangetekende brief op te wijzen dat wij géén opdracht zouden gekregen hebben tot uitvoering van de meerwerken.

Art. 7. Onze verbintenissen zijn middelenverbintenissen. Onze aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur of het totale bedrag van de aannemingsovereenkomst.

In de mate de opdrachtgever een bijzonder esthetisch resultaat verlangt omwille van specifieke omstandigheden, dient hij dit specifiek te melden bij aanvang van de overeenkomst. Indien dit niet gebeurt, hebben wij het recht om onze prijs aan te passen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele producten die de klant aanbrengt op de verwerkte materialen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele handelingen die opvolgende aannemers verrichten op de door ons geplaatste installaties. Ingeval zich een gebrek manifesteert ten aanzien van de door ons geïnstalleerde producten wordt van rechtswege vermoed dat dit niet het gevolg is van de (door ons vakkundig gebeurde) plaatsing, dan wel van het product op zich.

De klant aanvaardt dat het door ons geleverde product/resultaat tot dan 10 % kan afwijken van het gewenste resultaat. Elke desbetreffende klacht daaromtrent is dan ook ongegrond.

Indien de klacht van de klant gegrond is, behouden wij ons het recht voor om – naar onze keuze –

a) het product te herstellen, dan wel een gelijkaardig product ter vervanging te leveren;

b) de betaalde prijs te restitueren;

c) een korting op de overeengekomen prijs toe te staan.

Art. 8. Ingeval de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht annuleert, dan wel indien de overeenkomst ontbonden wordt ingevolge een wanprestatie vanwege de opdrachtgever, zal de opdrachtgever gehouden zijn om de schade te vergoeden, die forfaitair begroot wordt op 25 % van het bedrag waartoe partijen waren overeengekomen, behoudens ons recht om de hogere schade te bewijzen. De schade zal hoe dan ook hoger zijn indien de klant een aankoop wenst te annuleren van een product dat op maat van de klant vervaardigd werd, en/of indien de annulatie/ontbinding door de klant zeer ontijdig wordt vastgesteld.

Wij zijn niet aansprakelijk voor elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer van ons kan worden verlangd (staking, lock-out, technische storingen, ziekte zaakvoerder/werknemer, weersomstandigheden, enz…). Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd om de overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. 

Art. 9. Wij beperken de garantietermijn tot 1 jaar na levering.

Alle door ons geleverde goederen blijven eigendom tot op de dag van integrale betaling van alle facturen en aanhorigheden. Wij zijn gerechtigd om de goederen, ongeacht de plaats waar deze zich bevinden, weg te halen.

Art. 10. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht en alle eventuele geschillen die uit deze of volgende overeenkomst voortvloeien zullen worden beoordeeld door de Rechtbanken van het arrondissement Gent, Afdeling Kortrijk.

Art. 11. De klant is er zich bewust van dat de uitvoering van deze offerte zal leiden tot een gewichtstoename van diens voertuig. Moduvan heeft als opdracht om de bestelwageninrichting correct uit te voeren en is geen adviseur naar verkeerswetten. De klant erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat het nuttig laadvermogen van diens voertuig niet overschreden wordt (rekening houdende met gewicht bestuurder en eventuele passagiers). De klant laat deze offerte uitvoeren zonder kennis van de exacte gewichtstoename, maar weet dat hij/zij indien nodig – voorafgaandelijk aan de offerte – bij Moduvan kan opvragen wat het (opgetelde) gewicht is van de te installeren onderdelen. De klant kan Moduvan op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor de eventuele gevolgen die voortvloeien uit de eventuele beslissing van de klant om de toelaatbare massa van het voertuig te overschrijden.